» GESSI2 » کارخانه GESSI

کارخانه GESSI

695  تعداد بازدید  |  دوشنبه 25 تیر ماه 1397

کارخانه GESSI
کلیه تولیدات GESSI با افتخار در ایتالیا و در GESSI PARK(کارخانه ای که بیشتر به یک پارک سرسبز شباهت دارد تا یک کارخانه) با استفاده از انرژی خورشیدی و با کمترین آسیب به محیط زیست تولید می گردد